TURKISH - Resolutions of the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Eu

We document the turkish translations of the three resolutions adopted at the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Europe:

Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütlerin 3.Avrupa toplantısı deklerasyonu

Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütler olarak, Latin Amerika`da bulunan Markist – Leninist – Maoist parti ve örgütlerin 5.Toplantısında yapmış oldukları çağrıya cevap olmak için birinci ve ikinci toplantıda belirlediğimiz yönelimin devamı olarak 3.Toplantıyı gerçekleştirdik. Başarıyla gerçekleşen 3.toplantımız teorik tartışma ve eylemde birleşmek için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Marksizm – Leninizm – Maoizm, özellikle Maoizm temelinde ideolojik birlik için verdiğimiz mücadele revizyonizme karşı verilen mücadeleye mutlak olarak bağlı bir şekilde proleter dünya devrimine hizmet etmek ve tüm çabalarımızı bu yolda güçlendirmek içindir. Bu ilkeler etrafında toplantıya katılan parti ve örgütler arasında birlik anlayışı daha da derinleştirilebilmiştir. Bu sürece, temel aldığımız anlayış etrafında birleşmeye hazır olan Dünya`daki diğer parti ve örgütleride katabilmek için kararlı bir mücadele içerisinde olacağız. Davet edilmelerine rağmen kendi durumlarından kaynaklı katılım koşullarını yaratamayan diğer tüm parti ve örgütlere en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Bizlere sürecin gerekliliklerine hazır olduklarını ifade eden açıklamalarınıda selamlıyor, hem kendilerini ve hemde Dünya`daki diğer Komünist güçleri ortak çabamıza dahil etmek için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz. Proleter Dünya devriminin fırtına merkezleri olan ezilen ülkelerde, özellikle en ön cephede mücadele eden tüm Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütlere kızıl selamlarımızı iletiyoruz. Peru, Hindistan, Türkiye ve Filipinlerde sürdürülen Halk Savaşları ilham aldığımız işaret fişeğidir ve bu anlamda devrimci kararlılığımızı güçlendirmektedir. Duruşumuz kesindir! Bu Halk Savaşlarını kendi mücadelemiz olarak görmekteyiz. Bundan kaynaklı ona yönelen her türlü saldırıyı devrimci hazırlık ve savaşın temeline yönelen bir saldırı olarak görüyoruz. Bunu bütünlüklü olarak red ediyoruz ve silahlı mücadelenin her türlü tasfiyesini, “barış görüşmeleri“ olarak dışa vuran her türlü teslimiyetçi tutumu yada emperyalizm, revizyonizm ve gericilikle başka biçimdeki işbirliğini red ediyoruz! Türkiye`de sürdürülen halk savaşı noktasında ise karanlık gelişmelerden kaynaklı zorunlu bir şekilde vurguluyoruz! Hiç bir şart altında eski(gerici) devlet ile işbirliği, emperyalist ülkelerde yada bürokrat kapitalist-büyük toprak ağalarının altında bulunan ülkelerde halk katmanlarının saflarındaki güçlere saldırmak anlamına gelen işbirliği hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu, tüm Komünist, devrimci yada kendisine devrimci diyen partiler, örgütler, hareketler ve bireyler için temel bir ilkedir. İşbirliğinde bulunmak bir suçtur ve Türkiyeli yoldaşlarımızı polise ve devletin diğer yapılarına ihbar edenleri en sert şekilde mahkum ediyor, kınıyoruz. Yapılan bu şikayetin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu bağlamda ise kararlı olarak Türkiye´de devrimci olan güçlerin yanında olduğumuzu vurguluyoruz. Tüm Dünya`da Komünistlerin – (Halk Savaşlarını sürdüren partiler yada parti inşasını gerçekleştirmek için mücadele edenlerin olsun) cesaretli ve hızlı adımları görülmekte. Proleter dünya devriminin yeni dalgasını yaratmak için Maoizm sürekli şekilde ileriye doğru yönelmektedir. Dünya`daki Komünistlerin çabalarını birleştirmenin, geliştirmenin ve güçlendirmenin ise yakıcı zorunluluğu ortadadır. Birleşik Maoist Konferans için mücadele görevine sıkı sıkıya bağlı ve başarısına katkıda bulunmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz!

Maoizm Altında Birleşin!

Halk Savaşlarının Zaferi için İleri!

Komünist Partilerinin Parti İnşası ve Yeniden İnşası için İleri!

Birleşik Maoist Konferans için İleri!

Maoist Komünist Parti Fransa Tijen Folket – Komünist Birlik, Norveç Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya Maoist Komünist Partisinin Kuruluşu için Komiteler Birligi, Avusturya Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)

Devrimci politik tutsakları, savaş tutsaklarını ve gericilik tarafından kayıp edilenleri savunmak için Deklarasyon Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3.Avrupa Toplantısı

Bizler, 3.Toplantıya katılan Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütler olarak devrimci politik tutsaklara ve savaş tutsaklarına bağlılık gösteriyor ve en içten devrimci selamlarımızı gönderiyoruz. Sınıfımızın duruşunu yükseklere çekerek, köhnemiş ihanet çizgisine taviz vermeyen ve mücadelede uzlaşmama tutumlarıyla düşmanın hedefine girenler Dünya`daki tüm devrimciler için gerçek bir ilham kaynağıdır. Emperyalizme karşı sömürülen ve ezilenlerin yanında savaşanlar kaçınılmaz olarak karşı devrimci güçlerin zulmünün hedefi olmaktadırlar. Gericilik tüm yöntemlerle devrimci mücadelenin her biçimini alt etmeye çalışmaktadır. Tutsak alma, kayıp ettirme, işkence, tehdit yada temel hakların inkarıyla devrimcileri teslim alma, iradesini kırmak yada öldürmek için hapishanelere tıkmaktadır. Dünya`nın her yerinde sömürü ve baskıya karşı mücadele etmek için özgürlüğünü ve sağlığını feda etmekten çekinmeyen yoldaşlarımızı örnek olarak görüyoruz. Norveç´de ve aynı şekilde Fransa`da genç antifaşistlerin faşizme karşı sürdürdüğü amansız mücadeleden kaynaklı takip edildiğini, baskılarla karşılaşarak yargılanmaya çalışıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletlerin`de işe gelişmekte olan devrimcilerin yığınlarca yargılama ile karşılaştığını görüyoruz. Böylece devlet, kesin adımlarla ileriye doğru adım atmalarını engellemeye çalışmaktadır. Meksika`da göstermelik - siyasal suçlamalar üretilerek halkın önderleri tutuklanma çalışılıyor. Yine Dr. Ernesto Garcia gibi tüm hayatlarını halka hizmet etmeye harcayan aktivistler devletin kaybettirme geleneğinin pratiğinde izsiz şekilde bir anda ortadan kaybediliyor. Brezilya`da 23`lerin davası olarak bilinen yargılamada ise uydurulmuş suçlamalarla devlet 23 gençin şahsında ileriye dönük devrimcilerin ve aktivistlerin yargılanması için örnek teşkil edecek bir dava gerçekleştirmek istemekte. 23 eylemci ortaya koydukları duruşlarıyla emperyalizmin hizmetinde brezilya halkına yaşatılan/yaşatırılmaya çalışılan acılara karşı tüm isyancı ve mücadeleci gençliğin temsilcisi konumuna ulaşmıştır. Gericilik tarafından saldırıya uğrayan Devrimci yoldaşlarımızı savunmak için 23`lerle “dayanışmayı“ kendi teslimiyetlerinin üzerini örtmek için kullanan ve uluslar arası komünist ve halk hareketi içerisinde kafa karışıklığı yaratmak isteyenlere karşı sınıf kinimizi yükseltmek istiyoruz. Tutsak olan devrimciler üzerindeki işkence ile ün salmış türk devleti ise demokrat ve devrimci aktivistleri alman devletiyle işbirliği içerisinde yurt dışında takip edecek kadar ileriye gitmekte ve yargılmaya çalışmaktadır. 2015 yılında 10 devrimcinin tutsak edilmesi ise bunun en bariz örneği olmuştur. Filipinlerde ise köhnemiş gerici devlet OHAL`i yerli Lumad halkından demokratik haklar için mücadele eden aktivistleri ve devrimcileri yasa dışı bir şekilde tutuklama ve infaz etmek için kullanmaktadır. Hind professor GN Saibaba´nın davası ise demokratik çalışmalarından kaynaklı devletin kendilerine yönelik işlediği suçlardan dolayı halklar hapishanesinde hücrelerde bulunanlar ile aynıdır. Ajith gibi Komünist militanlar ise adeta bir cadı avı gibi hedef haline getirilmekte ve hayatda kalabildiklerinde ise hukuk sisteminin göstermelik davalarıyla bir hapis cezası bittikten sonra haklarında yeni bir dava başlatılarak hiç bir zaman hapisten çıkmamaları hedeflenmekte ve şiddetli şekilde biriken sağlık sorunlarıyla ağır denetim altında olan hastane yataklarında ölmeleri için uğraşılmaktadır. Devlet tüm gücüyle bu devrimcilerin ve yoldaşlarımızın iradelerini kırarak, teslim almaya çalışarak onları işbirliği yapmaya, çözülmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Tüm bu saldırılara karşın ise yoldaşlarımız idealerine bağlı kalarak devlete ve onun kurumlarına taviz vermemektedirler. Bu kahramanca duruşun en parlak örneği ise Callao`nun deniz üssü donanmasında 26 yıldan fazla bir süredir bulunduğu yüksek güvenliki yer altı hücresinde tüm teslim alma saldırılarına karşı iradesinden taviz vermeyen, ve yer altı hücresini mücadelenin ve direnişin aydınlık mevzisine çevirme iradesi gösteren, Peru Komünist Partisi`nin önderi Başkan Gonzalo´dur. Gericiliğin içde ve dışdaki (uluslar arası alanda) hapishanelerindeki mücadele boşuna değildir, mücadelemizin tam ortasında tezahür ediyor ve yankılanıyor. Ödedikleri bedelleri korumayı, meşru kavgalarına katılarak, onu savunarak ve büyüterek serbest kalmaları için mücadele ederek yaşamlarını savunmayı kendimize bir görev olarak görüyoruz. Bu anlamıyla yeniden özgürlüklerine kavuşup, sınıf savaşımında yerlerini almaları ve devrim mücadelesini sürdürmeleri sağlanmalıdır.

Maoist Komünist Parti Fransa Tijen Folket – Komünist Birlik, Norveç Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya Maoist Komünist Partisinin Kuruluşu için Komiteler Birligi, Avusturya Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)

Dünya´daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için Deklarasyon Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3.Avrupa Toplantısı

Kendi ülkelerinde proleter dünya devriminin hizmetinde yeni demokratik devrimi gerçekleştirmek için Halk Savaşı yürüten Dünya´daki Komünist partilerine, önderlikleri altındaki örgüt, birlik ve kitlelerine 3.Toplantıya katılan parti ve örgütler olarak en içten Komünist selamlarımızı gönderiyoruz. Peru, Hindistan, Türkiye ve Filipinlerdeki halk savaşlarında emperyalizmi yer küreden silmek için, cesaretle savaşın merkezine atılan yoldaşlarımız, savaşma iradesi göstermekte ve bedelini kızıl kanlarıyla ödemektedir. Sarsılmaz bir kararlılıkla sınıf savaşımının en gelişmiş biçimi olan Halk Savaşıyla, Yeni Demokratik Devrime ulaşmak ve kesintisiz olarak sosyalist devrime ilerlemek ve kültür devrimleri altında komünizme yürümek enternasyonal proleterya ve dünya halkları için parıldayan aydınlık yolun göstergesidir. Marksizm - Leninizm – Maoizm`in uluslar arası proleterya altında yeni örgüt ve partilerin gelişimi ile cisimlenmesi ve proleter dünya devriminin yeni dalgası olarak kendini ifade etmesinde Halk Savaşı sürdüren Komünist Partileri öncü rolü görmektedir. Özellikle ezilen ülkeler Proleter dünya devriminin fırtına merkezleridir. Bu Halk Savaşlarından birinin zaferle taçlanması terazinin ucunu daha fazla devrimin lehine çevirecek, devrim ile karşı devrim arasındaki dengenin devrim lehine gelişimi için dünya ölçeğinde büyük bir yankı uyandıracaktır. Her eylem, yeni iktidarı için atılan her adım ve gericiliğe vurulmuş her darbe bizleri umutlandırmaktadır. Düşen her yoldaşımız emperyalizmin çöküşünü hızlandırmak için kararlı ve uzlaşmış biçiminde mücadele etmeyi ve en güçlü şekilde çalışma gereksinimizdir. Halk Savaşlarının kazanıma ulaşması için ve her ülkede Halk Savaşının ilerlemesi için gerekli olan her yöntem ve biçimde desteğimizi sunmayı ve çabalarımızı bir kat daha artırarak sürdürmeliyiz.

Yaşasın Dünya´daki Halk Savaşları!

Maoist Komünist Parti Fransa Tijen Folket – Komünist Birlik, Norveç Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya Maoist Komünist Partisinin Kuruluşu için Komiteler Birligi, Avusturya Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)

#IIIMeeting