NORWEGIAN - Resolutions of the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in

We document the norwegian translations of the three resolutions adopted at the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Europe:

Proletarer i alle land, forén dere!

Uttalelse fra det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa Det tredje møtet av marxist-lenistist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa

Vi, marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner, har holdt vårt tredje møte, og fortsatt kursen satt av det første og andre møtet, brakt til livet gjennom initiativet til det femte møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Latin-Amerika. Det tredje møtets suksessrike gjennomføring markerer enda en milepæl i den pågående prosessen for forening i teoretisk debatt og felles aksjon. Med marxisme-leninisme-maoismen, hovedsakelig maoismen, som grunnlag, og i vår pågående kamp for ideologisk enhet i dag, alltid uforsonlig forbundet med kampen mot revisjonisme, vil vi øke vår innsats i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen. Basert på disse prinsippene ble enheten mellom de deltakende partiene og organisasjonene styrket og vi er forpliktet til å kjempe for å inkludere alle partier og organisasjoner på kontinentet som ønsker enhet med oss på grunnlag av dem. Vi sender særskilt våre hilsener til organisasjoner fra andre land, som, til tross for at de var invitert, ikke kunne delta som følge av særegne problemer. Vi hilser forpliktelsene i deres uttalelser og vi vil fortsette å kjempe for å inkludere dem så vel som andre kommunistiske krefter, fra alle deler av kontinentet, i våre felles anstrengelser. Vi sender også våre helhjertede hilsener til de marxist-leninist-maoistiske partiene og organisasjonene i stormsentrene av den proletariske verdensrevolusjonen, i de undertrykte landene og spesielt dem i fremste rekke av kampene. Folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og Filippinene er et fyrtårn av inspirasjon og styrker vår revolusjonære besluttsomhet. Vårt standpunkt er klart og alle burde vite at vi ser disse folkekrigene som våre egne kamper, og følgelig avviser vi fullstendig alle angrep på disse som et angrep på selve kjernen av vår revolusjonære forpliktelse og vi er mot enhver likvidasjon av væpnet kamp og ethvert kapitulasjonistisk standpunkt om “fredsavtaler” eller annet samarbeid med imperialisme, revisjonisme og reaksjon. I tilfellet folkekrigen i Tyrkia, som følge av noen nylige råtne handlinger, mener vi det er nødvendig å understreke at det er et grunnleggende prinsipp for alle kommunistiske eller revolusjonære partier, organisasjoner, bevegelser eller til og med individer at man ikke under noen omstendighet kan samarbeide med den gamle staten, om dette er i imperialistiske eller landeier-byråkratiske kapitalistiske land, for å angripe krefter innenfor folkets masser. Å gjøre dette er en forbrytelse, og derfor fordømmer vi de som har anklaget våre tyrkiske kamerater til politiet og andre tjenestemenn for staten, og vi krever at de umiddelbart trekker tilbake disse anklagene. Vi står fast bak kampen til de revolusjonære kreftene i Tyrkia. Vi ser tydelig hvordan kommunistene i verden avanserer bestemt og raskt, enten det er partiene som leder folkekrig eller de som kjemper for å konstituere eller rekonstruere sine partier for å innlede folkekrig. Maoismen rykker mer og mer fremover i ledelsen av den store, nye bølgen av proletarisk verdensrevolusjon. Det finnes et skrikende behov for å utvikle de pågående bestrebelsene for å forene verdens kommunister. Vi tar håndfast opp oppgaven om å kjempe for Den forente maoistiske internasjonale konferansen og dedikerer oss selv til å gjøre alt vi kan for å bidra til dens suksess.

Forén dere under maoismen!

Seier til folkekrigene!

Fremad i kampen for å rekonstituere de kommunistiske partiene!

Fremad til Den forente maoistiske internasjonale konferansen!

November 2018


Underskrevet av: Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge Kollektivet Røde Fane, Finland Komitéene for å stifte det (maoistiske) kommunistiske partiet, Østerrike Komitéen Røde Fane, Tyskland Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen)

Proletarer i alle land, forén dere!

Uttalelse til forsvar av de revolusjonære politiske fangene og krigsfangene og de som har forsvunnet av reaksjonen Det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa

Vi, partiene og organisasjonene som deltar i Det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner, tar et besluttsomt standpunkt for de revolusjonære politiske fangene og krigsfangene rundt i verden og sender dem våre varmeste revolusjonære hilsener. De aktes høyt i vår klasse, og deres besluttsomhet mot å gi etter for råtne forræderier og deres solide standpunkt i kampen som har brakt dem i fiendens sikte, er en sann inspirasjon for verdens revolusjonære. Med nødvendighet blir de som kjemper mot imperialismen på siden til de utbyttede og undertrykte et mål for forfølgelse fra de kontrarevolusjonære kreftene. Med alle mulige midler forsøker reaksjonen å knekke alle former for revolusjonær kamp. Gjennom fengsling, bortføring, tortur, trusler eller ved å frarøve grunnleggende rettigheter, strever reaksjonen for å knekke eller drepe de revolusjonære eller låse dem vekk i fengslene sine. Over hele verden kan vi se eksempler av kamerater som setter sin frihet og helse på spill for å bekjempe utbytting og undertrykking. I Norge, så vel som i Frankrike, ser vi hvordan unge antifascister jaktes og forfølges for deres utholdende kamp mot fascismen. I De forente stater blir fremvoksende revolusjonære forsøkt druknet i et mylder av anklager, hvor staten håper på å demoralisere dem fra å gå fremover i bestemte steg. I Mexico fabrikkeres falske og politisk motiverte anklager for å låse unna folkets ledere og aktivister, som dedikerte sine liv til å tjene folket, slik som Dr. Ernesto Sernas García, og fra det ene øyeblikket til det andre forsvinner de uten et spor, gjennom den vanlige statlige praksisen med bortføringer. I den berømte saken til de 23 i Brasil forsøker staten med falske anklager å gjøre et eksempel ut av 23 unge demonstranter, aktivister og revolusjonære, som står tiltalt på vegne av hele den opprørske og kjempende ungdommen, som kjemper mot byrdene som i imperialismens tjeneste tvinges ned over det brasilianske folket. I forsvar for de revolusjonære kameratene som er angrepet av reaksjonen, ønsker vi også å uttrykke vår vemmelse mot alle de som utnytter “solidaritet”, spesielt med de 23, for å spre forvirring i den internasjonale kommunistiske bevegelsen og folkets bevegelse, for å dekke over sin egen kapitulasjon. Den tyrkiske staten, beryktet for sine massakrer av fengslede revolusjonære, i samarbeid med den tyske staten, går så langt som å jakte på og forfølge demokratiske og revolusjonære aktivister selv i utlandet, slik fengslingen av de ti revolusjonære i 2015 igjen har vist. På Filippinene bruker den råtne gamle staten unntakstilstand for å ulovlig varetektsfengsle og drepe demokratiske rettighetsaktivister og revolusjonære ledere av urbefolkningen lumadene. Saken til indiske Professor GN Saibaba er den samme ugjerningen som reaksjonen har begått mot alle dem som er fengslet for demokratisk kamp i dette folkenes fengsel. Kommunistiske krigere, som kamerat Ajith, blir jaktet ned og, så lenge de etterlates levende, låses de vekk i et farse av et rettssystem, hvor så snart straffen i en dom har blitt utført blir en ny dom slengt i ansiktet på de som slippes fri, for å forhindre dem fra å noensinne forlate fengselet før deres oppsamlede sykdommer som følge av fengselsoppholdet, bringer dem til døden i en tungt bevoktet sykehusseng. Selv om staten, med all sin styrke, forsøker å knekke og forhandle med disse revolusjonære og kameratene, står de støtt i sine standpunkter og gir ikke etter for forhandlinger med statens institusjoner. Det mest skinnende eksempelet på denne heroiske holdningen kan ses ved marinebasen i Callao, hvor formann Gonzalo, leder av Perus Kommunistiske Parti, fortsatt er fengslet etter mer enn 20 år, uten å knekke har han i isolasjon i stedet fortsatt med å forvandle sin underjordiske høysikkerhetscelle til den mest lysende skyttergrav for kamp. Deres kamp på utsiden og innsiden av reaksjonens fengsler er ikke forgjeves, men manifesterer seg og gir gjenklang i vår egen kamp. Vi anser det som vår plikt å løfte fram deres ofre, kjempe for deres løslatelse og forsvare deres liv ved å forsvare, popularisere og delta i deres rettferdige kamper, slik at de så snart som mulig kan ønskes velkommen i armene til sine familier, venner og kamerater, og igjen slutte seg til revolusjonens rekker på utsiden.

November 2018

Underskrevet av: Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge Kollektivet Røde Fane, Finland Komitéene for å stifte det (maoistiske) kommunistiske partiet, Østerrike Komitéen Røde Fane, Tyskland Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen)

Proletarer i alle land, forén dere!

Uttalelse av klassesolidaritet med folkekrigene i verden

Det tredje møtet av marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i Europa

Partiene og organisasjonene på det tredje møtet sender deres varmeste kommunistiske hyllester til de kommunistiske partiene i verden, som fører folkekrig for den nydemokratiske revolusjonen i deres respektive land i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen, så vel som alle krigere og masser under deres ledelse. I folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og på Filippinene, med mot til å kjempe og betale prisen med sitt dyrebare blod, er kameratene midtpunkt i kampen for å feie imperialismen bort fra jordens overflate. Med folkekrig som prinsipp og mest avanserte form for klassekamp, kjemper de med urokkelig besluttsomhet for å seire i den nydemokratiske revolusjonen, for uten avbrudd å fortsette til den sosialistiske revolusjonen og for siden å marsjere frem mot kommunismen gjennom kulturrevolusjoner, og de er et lysende fyrtårn for det internasjonale proletariatet og verdens folk. Midt i den videre utbredelsen av marxismen-leninismen-maoismen blant det internasjonale proletariatet, og skapelsen av nye organisasjoner og partier som manifesterer seg som deler av den nye store bølgen av den proletariske verdensrevolusjonen, har de kommunistiske partiene som leder folkekrig en viktig rolle som fortropp, spesielt i de undertrykte nasjonene som er stormsentrene for den proletariske verdensrevolusjonen. En seier i enhver av disse folkekrigen vil tippe vektskålen enda lenger i favør for revolusjonen, og vil ha store ringvirkninger for den globale balansen mellom revolusjon og kontrarevolusjon. Hver handling og hvert steg frem mot ny makt, og vårt slag mot reaksjonen, gir oss stor glede; hver falne kamerat fyller oss med større besluttsomhet i å arbeide og kjempe hardere for at imperialismen skal falle. I Europa øker vi våre bestrebelser for å støtte dem på alle måter som trengs for at folkekrigen skal seire og fordoble våre bestrebelser for å bane vei for utviklingen av folkekrig i hvert eneste land.

Lenge leve verdens folkekriger!

November 2018

Underskrevet av: Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge Kollektivet Røde Fane, Finland Komitéene for å stifte det (maoistiske) kommunistiske partiet, Østerrike Komitéen Røde Fane, Tyskland Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomitéen)


#morelanguages