DANISH- Resolutions of the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Euro

We document the danish translations of the three resolutions adopted at the III. Meeting of Marxist-Leninist-Maoist Parties and Organisations in Europe:

Proletarer i alle lande, forén jer!

Resolution vedtaget på det III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa

Vi, marxistisk-leninistisk-maoistiske Partier og Organisationer, afholdte vort III. Møde, fortsættende ad det I. og II. Mødes vej, bragt til live gennem initiativet af det V. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Latinamerika. Den succesfulde afslutning af det III. Møde kendemærker endnu en milepæl i den vedvarende proces med at forene sig i teoretisk debat og fælles handling. På basis af marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, og i vor vedvarende kamp for ideologisk enhed i dag, altid uløseligt forbundet til kampen imod revisionismen, vil vi forøge vore anstrengelser til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution.


Baseret på disse principper blev enheden mellem de deltagende Partier og Organisationer fordybet og vi hengiver os til kampen for at inkludere alle kontinentets Partier og Organisationer, der er villige til at forene sig med os, på dem. Vi sender vore særlige hilsener til de Partier og Organisationer fra andre lande, som, selvom de blev inviteret, ikke var i stand til at deltage på grund af særlige problemer. Vi hilser beslutsomheden i deres udtalelser og vi fortsætter med at kæmpe for at inkludere dem, såvel som andre kommunistiske kræfter fra alle kontinentets dele, i vore fælles anstrengelser.


Vi sender også vore helhjertede hilsener til de marxistisk-leninistisk-maoistiske Partier og Organisationer i den Proletariske Verdensrevolutions stormcentrer i de undertrykte lande, og især de, der går forrest i kampene. Folkekrigene i Peru, Indien, Tyrkiet og på Filippinerne er et inspirationens fyrtårn, der styrker vor revolutionære beslutsomhed. Vort standpunkt er tydeligt og enhver bør vide, at vi forstår disse Folkekrige som vore egne kampe og derfor helt og aldeles afviser ethvert angreb imod dem som et angreb imod selve vor revolutionære beslutsomheds kerne, og vi afviser enhver likvidering af væbnet kamp og ethvert kapitulationistisk standpunkt med »Fredsforhandlinger« eller andet samarbejde med imperialismen, revisionismen og reaktionen. I tilfældet af Folkekrigen i Tyrkiet, på grund af nogle ondskabsfulde begivenheder, der fandt sted for nylig, betragter vi det som nødvendigt at fremhæve, at det er et grundprincip for ethvert kommunistisk, revolutionært eller endda revolutionæristisk Parti, Organisation, Bevægelse eller individ, at man under ingen omstændigheder kan samarbejde med den gamle stat, om det så er i imperialistiske eller i godsejer-bureaukratkapitalistiske lande, for at angribe styrker blandt folkemassernes rækker. At gøre sådan er en forbrydelse, og derfor fordømmer vi på det stærkeste de, der har fordømt vore tyrkiske kammerater til Politiet og andre af statens embedsmænd, og vi forlanger en øjeblikkelig tilbagetrækning af disse anklager. Vi står fast for de revolutionære styrkers kamp i Tyrkiet.


Vi ser meget tydeligt, hvordan kommunisterne i verden går frem dristigt og hurtigt, om det så er Partierne, der leder Folkekrige, eller de, der kæmper for at konstituere eller rekonstituere sine Partier for at indlede Folkekrig. Maoismen går mere og mere frem i at lede den nye store bølge af den Proletariske Verdensrevolution. Det er en skrigende nødvendighed at yderligere igangsætte og videreudvikle de vedvarende anstrengelser for at forene verdens kommunister. Vi påtager fast opgaven at kæmpe for den Forenede Internationale Maoistiske Konference og hengiver os til at gøre alt, der er i vor magt, for at bidrage til dens succes.

Forén jer under maoismen!

Sejr til Folkekrigene!

Fremad i kampen for rekonstitueringen af de Kommunistiske Partier!

Fremad til den Forenede Internationale Maoistiske Konference!

November 2018

Underskrifter: Frankrigs Maoistiske Kommunistiske Parti Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge Røde Fane Kollektiv, Finland Komiteer for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti, Østrig Komite Røde Fane - BRD Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister Perus Folkebevægelses (Omorganiseringskomité)

Proletarer i alle lande, forén jer!

Resolution til forsvar for de revolutionære politiske fanger og krigsfanger og de som reaktionen har forsvundet III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa

Vi, Partierne og Organisationerne, der deltager i det III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer, indtager fast standpunktet for de revolutionære politiske fanger og krigsfanger i hele verden og sender dem vore varmeste revolutionære hilsener. At de hejser vor klasses standpunkt højt, at de er besluttede på ikke at bukke under for råddent forræderi og deres kompromisløse standpunkt i kampene, der bragte dem ind i fjendens sigte, er en sand inspiration for verdens revolutionære.


De, der bekæmper imperialismen side om side med de udbyttede og undertrykte, bliver nødvendigvis mål for forfølgelse fra de kontra-revolutionære kræfter. Reaktionen forsøger med alle tilgængelige midler at underkue enhver form for revolutionær kamp. Ved fængsling, tvungne forsvindinger, tortur, trusler eller benægtelsen af grundlæggende rettigheder, stræber reaktionen efter at knuse eller dræbe de revolutionære og spærre dem inde i sine fængsler.


Verden over kan vi se eksempler på kammerater, der sætter deres frihed og helbred på spil, for at bekæmpe udbytning og undertrykkelse. I Norge såvel som i Frankrig ser vi, hvordan unge anti-fascister jages og forfølges for deres uopgivende kamp imod fascismen. I USA dækkes nye revolutionære af mangfoldige sigtelser, for staten håber på at afskrække dem fra at gå længere frem med faste skridt. I Mexico skabes kunstige, falske og politisk motiverede anklager for at spærre folkeledere inde, og aktivister, som har dedikeret deres liv til at tjene folket, såsom dr. Ernesto Sernas García, forsvinder sporløst fra det ene øjeblik til det næste, gennem statens almindelige praksis af tvungne forsvindinger. I det berømte tilfælde med de 23 i Brasilien, stræber staten med falske anklager efter at gøre et eksempel ud af 23 unge demonstranter, aktivister og revolutionære, der står anklaget i stedet for hele den oprørske og kampvillige ungdom, som bekæmper den elendighed, det brasilianske folk er blevet påtvunget i imperialismens tjeneste. Forsvarende de revolutionære kammerater, reaktionen har angrebet, ønsker vi også at udtrykke vor afsky over for alle de, der udnytter »solidariteten«, især med de 23, til at sprede forvirring i den Internationale Kommunistiske Bevægelse og i Folkebevægelsen, for at maskere deres egen kapitulation. Den tyrkiske regering, der er berygtet for dens massakrer på indespærrede revolutionære, går i ledtog med den tyske stat så langt som at jage og forfølge demokratiske og revolutionære aktivister, selv i udlandet, som indespærringen af de ti revolutionære i 2015 endnu en gang har påvist. På Filippinerne benytter den rådne gamle Stat sig af undtagelsestilstanden for at ulovligt tilbageholde og dræbe aktivister for demokratiske rettigheder og det indfødte Lumad-folks revolutionære ledere. Tilfældet med den indiske Professor G.N. Saibaba er synonymt med de forbrydelser, reaktionen har begået imod alle de indespærrede for demokratisk arbejde, i dette folkets tugthus. Kommunistiske kæmpere, såsom Kammerat Ajith, jages og spærres inde gennem et skuespil af et justitssystem, hvis de da overlever, hvor man efter at have afsonet sin ene dom med det samme får en ny, sådan at de løsladte forhindres i nogensinde at forlade fængslet, indtil de sygdomme, de under tvang er blevet smittet med, slår dem ihjel i en tungt bevæbnet hospitalsseng.

Og selvom staten med al sin styrke forsøger at knuse og forhandle med disse revolutionære og kammerater, står de fast ved sine meninger og lader sig ikke kue af aftaler med statens institutioner. Det mest lysende eksempel på dette heltemodige standpunkt kan ses på Callaos Flådebase, hvor Formand Gonzalo, fører af Perus Kommunistiske Parti, nu i over 20 år har været indespærret, uden at lade sig knuse, men i stedet at forblive i isolation for at omdanne sin underjordiske, højsikrede celle til den mest lysende kampskyttegrav.


Deres kamp uden for og inde i reaktionens fængsler er ikke forgæves, men legemliggøres og giver genlyd midt i vore kampe. Vi betragter det som vor pligt at hejse alle deres ofre, kæmpe for deres løsladelse og at forsvare deres liv ved at forsvare, popularisere og deltage i deres retfærdige kampe, så de kan bydes velkommen så snart som muligt i favnen på deres familier, venner og kammerater og vende tilbage til revolutionens rækker udenfor.

November 2018

Underskrifter: Frankrigs Maoistiske Kommunistiske Parti Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge Røde Fane Kollektiv, Finland Komiteer for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti, Østrig Komite Røde Fane - BRD Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister Perus Folkebevægelses (Omorganiseringskomité)

Proletarer i alle lande, forén jer!

Resolution om klassesolidaritet med Folkekrigene i hele verden

III. Møde mellem Marxistisk-Leninistisk-Maoistiske Partier og Organisationer i Europa

Det III. Mødes Partier og Organisationer sender deres varmeste kommunistiske hilsener til de Kommunistiske Partier i verden, der fører Folkekrig for den Nydemokratiske Revolution i sine respektive lande og til tjeneste for den Proletariske Verdensrevolution, såvel som til alle kæmperne og masserne under lederes ledelse. I Folkekrigene i Peru, Indien, Tyrkiet og på Filippinerne, vovende at kæmpe og betalende prisen med deres dyrebare blod, står kammeraterne i kampens hede for at bortfeje imperialismen fra verdens ansigt. Deres uafværgelige beslutsomhed for at opnå, med princippet og klassekampens mest fremskredne form: Folkekrigen, den nydemokratiske revolution, at gå fremad uden afbrydelse til den socialistiske revolution, for således at marchere fremad til kommunismen gennem kulturrevolutioner, er et lysende fyrtårn for det internationale proletariat og verdens folkeslag.


Midt i yderligere legemliggørelse af marxismen-leninismen-maoismen blandt det internationale proletariat og fremkomsten af nye organisationer og partier, der legemliggøres som dele af den nye store bølge af den Proletariske Verdensrevolution, spiller de Kommunistiske Partier, der fører Folkekrigen, en vigtig fortropsrolle, især de i de undertrykte nationer, som er den Proletariske Verdensrevolutions stormcentre. En sejr i en hvilken som helst af disse Folkekrige vil vippe vægten endnu yderligere til gavn for revolutionen og vil have store indvirkninger på vægtforskellen mellem revolutionen og kontra-revolutionen på verdensplan.


Lad os fejre hver aktion, hvert skridt fremad til den Nye Magt og hvert slag mod reaktionen; hver faldne kammerat fylder os med endnu mere beslutsomhed for at arbejde og kæmpe hårdere for at fæstne imperialismens undergang. Fra Europa sværger vi at højne vore anstrengelser for at understøtte dem på en hvilken som helst nødvendig måde, så Folkekrigene kan sejre, og at genfordoble vore anstrengelser for at muliggøre udviklingen af Folkekrige i hvert evig eneste land.

Leve Folkekrigene i verden!

November 2018

Underskrifter:

Frankrigs Maoistiske Kommunistiske Parti

Tjen Folket - Kommunistisk Forbund, Norge

Røde Fane Kollektiv, Finland

Komiteer for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti, Østrig

Komite Røde Fane - BRD

Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxister-leninister

Perus Folkebevægelses (Omorganiseringskomité)

#IIIMeeting #morelanguages