Declaration against European Union in Serbo-Croatian langugage published

We document an Serbo-Croatian translation from Partija Rada of the declaration against the EU-Summit in Salzburg. The English, German und Turkish translation you find here.

Deklaracija povodom demonstracija protiv EU samita, 20. septembra u Salzbugru (Austrija):

Protiv saveza EU! Zauzmimo poziciju proleteskog internacionalizma!

“Svaka reakcija je ista; ako ne udarite, neće pasti!” (Mao Zedong)

Sa takozvanim "Samitom bezbednosti" EU, "vrhunac" predsedništva Austrijskog saveta 19. i 20. septembra u gradu Salcburgu, vodeće imperijalističke snage Evrope pokušavaju da izvedu dekadentno prikazivanje svojih snaga: simbola militarizacije i naoružanja, simbola intenzivirane represije i "kontrole spoljne granice", simbola "demokratski" maskiranog masovnog ubice, simbola njihove imperijalističke moći. Od početka predsedništva Saveta u Austriji hiljade ljudi su se suprotstavile reakcionarnoj politici EU i time su stali u redove miliona koji se bore protiv EU, u Evropi i van nje. Sa velikim entuzijazmom pozdravljamo sve borbe i pobune koje se razvijaju protiv imperijalističke EU i pozivamo sve demokratske, anti-imperijalističke i revolucionarne snage da se ovih dana koriste dešavanja u Salcburgu i da odlučno šire proteste u Austriji, da oni budu simbol otpora, pobuna i proleterskog internacionalizma u glavama i srcima potlačenih i eksploatisanih.


EU je na očigled radnika i širokih masama pokazala svoj pravi karakter. Produbljena kriza imperijalizma, koja se prodeže od 2008. godine, pokazuje sve više kontradikcija u EU. Žudeći za sve većim profitom sprovode se sve jači napadi na radničku klasu, smanjuju se osnovna sindikalna i demokratska prava, Pripremaju se vojne intervencije i novi imperijalistički ratovi. Više nego ikad postaje očigledno za sve one koji su spremni to da vide, da EU nije "konfederacija jednakih", već privremeni aranžman u imperijalističkoj pljačci, radi bolje i temeljite eksploatacije u kolonijama i potlačenim zemljama. U poslednjoj deceniji grčki narod je bolni svedoka za pokazivanje da imperijalizam ne vodi ka stvarnom razvoju, ne postavlja "zavisni kapitalizam" u (polu) kolonijama, već birokratski kapitalizam koji raste iz imperijalističke dominacije i pokazuje da nacionalno oslobođenje još nije u potpunosti ostvareno i da demokratski zadaci revolucije u njenoj suštini nisu završeni. Ovi zadaci se danas mogu ispuniti samo pod vodstvom revolucionarnog proletarijata sa komunističkom partijom na vrhu, na putu nove demokratske i socijalističke revolucije.


U njihovoj trci za većim profitom imperijalisti ne samo da eksploatišu radnu snagu u svojim kolonijama, već i usmeravaju svoje napade kako bi prisilili masovne migracije u same imperijalističke centre, što znači intenziviranje eksploatacije i ugnjetavanja migranskih radnika. Kao gladan vampir imperijalizam iscrpljuje telo kolonija, isisava radnu snagu tih zemalja. Međutim, nimalo nije od pomoći uoliko progresivne snage zatraže "zatvaranje granica", već je potrebna borba za ekonomska i demokratska prava ugnjetenih ljudi i naroda, koja se mora sprovoditi pod parolom protiv imperijalizam i njihovih lakeja. Važan deo ovog lova imperijalista za nova inostrana tržišta i sfere uticaja za monopolski kapital, za rezervu radne snage i prirodnih resursa, jeste "Istočno-proširenje" EU, koja je trenutno važna za imperijaliste u EU da prežive (uglavnom za Nemačku, Austriju i Italiju) i da duže vreme održavaju relativnu stabilnost.


Posebno su potlačene zemlje u Evropi, uglavnom u istočnoj Evropi i na Balkanu, one u kojima je prekid relativne stabilnosti kapitala postaje sve veći i veći, gde imperijalistička vlast počinje da se raspada. Talasi štrajkova i masovnih pobuna radnika u Bosni koji su doveli do mnogih akcija solidarnosti u različitim zemljama Balkana, masovne demonstracije protiv vlada koje su trajale mesecima kao u Rumuniji, Grčkoj, Srbiji i Mađarskoj, kao i borbe koje zahtijevaju pravo na nacionalno samoopredeljenje, u pojedinačnim slučajevima pravo otcepljenje i pobuna i sa oružanom borbom, važni su indikatori. Takođe u imperijalističkim zemljama, iako je neravnomerno razvijen, radnički pokret postaje značajan, a pre svega pobune mladih u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Švedskoj, čije akcije kao talas obaraju lupetanja o "nepostojećoj klasnoj borbi".


Zbog toga neumorna i odlučna borba protiv oportunizma i liberalizma mora zauzeti važno mesto, jer su to "rđe koji krune jedinstvo" i stavlja umesto ideološke borbe neprincipijelno jedinstvo, što u zaključku znači jedinstvo sa jednim ili drugim imperijalistima i vodi u situaciju pogrešnih zaključaka kao što je procena da je EU "monolitni blok" ili "jednog EU-imperijalizma" ili još je lošijeg zaključka da je EU ​"na lancu” SAD-a. Sve ove varijacije oportunizma u stvarnosti pokušavaju uticati na pravac anti-imperijalističkog i klasni pokreta, kako bi spasili EU imperijaliste iz vatrenog polja i time zavladali proleterskom revolucijom. Posebno odlična direktiva velikog lidera Oktobarske revolucije, Lenjina, trebalo bi da posluži progresivnim silama u ovom trenutku: "Borba protiv imperijalizma je prazna i pogrešna fraza, ako ona nije nerazdrešivo vezana za borbu protiv oportunizma". Zahtev za "razbijanje EU" se prilično često ponavlja kao "prazna i pogrešna fraza", ako se ona koristi bez jake međunarodne osnove, jer bi bilo čisto šovinistično reći da bi EU mogla biti "razbijena" samostalno iz jedne zemlje. Ovakve oportunističke fraze mogu odložiti borbu protiv EU u daleku budućnost i služiti samo reakciji, koja za to dobija više vremena da širi svoj štetni uticaj na proletarijat i mase, njene otrovove šovinizma, imperijalističkog nacionalizma i rasizma. Da bi se borili protiv tog uticaja, revolucionarne snage moraju zauzeti odlučniju klasnu poziciju, poziciju proleterskog internacionalizma i pozvali ostale da odgovorno ispune sve neophodnosti međunarodne konsolidacije!


Uslovi u kojima je nastala EU, ono zbog čega je EU postal privremena potreba evropskim imperijalistima, leži u samom imperijalizmu! Za potlačene i eksploatisane, koji ne žele da sanjaju obećane snove, ne postoji mogućnost za "drugu EU", jer svaka "druga EU" znači za vladajući sistem samo drugi oblik eksploatacije i ugnjetavanja, šovinističke, rasističke, ratoborne hegemonije.


Imperijalizam je papirni tigar a i više od toga je to EU. Ali ova “priroda” imperijalizma ne vodi "automatski" na njegov raspad. "Svaka reakcija je ista; ako ne udarite, neće pasti!” je jednostavna istina marksizma, koja razume klasnu borbu kao pokretačku snagu istorije. Borba miliona širom sveta, borba radničke klase i masa u Evropi, već danas izražava veliku snagu i želju za poraz imperijalizma. Posebno narodni ratovi koji se vode danas u Indiji, Peruu, Turskoj i na Filipinima su sjajni primeri za revolucionare i način na koji su oni vode. EU neće pasti sama od sebe, niti će biti "srušena" iz jedne ili druge zemlje – imperijalistički EU savez može samo politički biti izbrisana u interesu proletera, masa i potlačenih ljudi i naroda na način proleterske revolucije, kroz socijalističke i revolucije nove demokratske, na čelu sa komunističkim partijama koje se snažno baziraju na univerzalnim učenjima velikih klasika Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Mao Zedonga!


Protiv EU saveza! Zauzmimo poziciju proleteskog internacionalizma! Mobilizirajte protiv EU istočnog proširenja – ojačajmo međunarodno jedinstvo proletarijata! Živela besmrtna učenja velikih lidera međunarodnog proletarijata Marka, Engelsa, Lenjina, Staljina i Mao Zedonga! Živela Proleterska svetska revolucija!


Potpisnici: Partizan (Austrija) Partija Rada (bivša Jugoslavija) Rot Front Kollektiv (Austrija)

#SerboCroatian #AntiEU #Demonstration #Declaration #PartijaRada #Austria #Partizan #RotFrontKollektiv #InternationalDeclaration #DeclarationAustria #DeclarationTurkey #DeclarationSerbia